polski   |   english

Regulamin konkursu „Mamo! Wygraj fascynator na ślub córki lub syna!”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu o nazwie „Mamo! Wygraj fascynator na ślub córki lub syna!” (zwanego dalej Konkursem).

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Expose Akcesoria z siedzibą w Szczecinie, ul. Chopina 22, 71-450 Szczecin, NIP 851-275-21-21, REGON 321127433, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie od 26.05.2017 r. do 7.06.2017 r. włącznie.

4. Nagrodę „Mamo! Wygraj fascynator na ślub córki lub syna!” będzie można odebrać w terminie od 9.06.2017 r. do 15.09.2017 r.

5. Organizator nie ponosi ani nie zwraca kosztów uczestnikom konkursu związanych z dojazdem do pracowni Expose Akcesoria.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.Konkurs skierowany jest do kobiet, które w 2017 roku będą brały udział w ślubie swojego dziecka.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać na adres e-mailowy info@exposeakcesoria.pl swoje zgłoszenie, zawierające swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (nazwę miejscowości), telefon oraz zdjęcie, a także termin ślubu swojego dziecka.

3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu.

§ 3. Zasady wyłonienia zwycięzców oraz nagrody

1. Kandydatury będą oceniane przez jury pod przewodnictwem Organizatora.

2. Nagrodę otrzyma osoba, zwana dalej Zwycięzcą, która spełnia warunki Regulaminu.

3. W Konkursie wyłonionych zostanie dwóch Zwycięzców.

4. Nagrodą w konkursie jest dowolnie wybrana przez Zwycięzcę ozdoba do włosów ze sklepu exposeakcesoria.pl lub ozdoba wykonana na zamówienie Zwycięzcy, do kwoty 300 zł.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych, w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, publikowanych na stronie internetowej Organizatora www.exposeakcesoria.pl, blogu https://fascynatoria.blogspot.com/ oraz woalki.com, a także w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Pinterest).

7. Zdjęcia/materiały wideo wykonane podczas przymiarek ozdoby pozostają własnością Organizatora.

8. Organizator zachowuje prawo do wyłonienia osób rezerwowych, w przypadku gdy Zwycięzca zrezygnuje z odebrania nagrody.

§ 4. Odbiór nagrody

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9.06.2017 roku.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez e-mail, z którego nadeszło zgłoszenie lub telefonicznie.

3. Zwycięzca ma 5 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową bądź telefonicznie. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia nagrody, nagroda przepada.

4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5. W przypadku wygranej, imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości) Zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie www.exposeakcesoria.pl, blogu https://fascynatoria.blogspot.com/, a także w mediach społecznościowych (FB, Instagram).

6. Zwycięzca oraz Organizator wspólnie ustalą termin odbioru nagrody.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Expose Akcesoria.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe są zbierane na podstawie zgłoszeń mailowych. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.

4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych:
- imię
- nazwisko
- numer telefonu komórkowego
- miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości)
- adres e-mail

Click Shop | Hosting home.pl